Voordat je aan boord stapt van onze Diabetes Type 2 Mindset Challenge, vragen we je even stil te staan bij onze disclaimer. Deze is er om zowel jou als ons te beschermen, en te zorgen dat jouw reis zo veilig en effectief mogelijk is. We waarderen je begrip en akkoord, zodat we samen kunnen starten aan deze transformerende reis.”

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website www.diavantis.nl, welke domeinnaam wordt gehouden door de organisatie Diavantis BV® met beperkte aansprakelijkheid onder Nederlands recht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68069928. Diavantis BV® handelt onder de naam Diavantis Wijze(r).

Op deze website www.diavantis.nl, zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaar jij je akkoord met deze voorwaarden:

• De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging  

  wijzigen. Diavantis BV® heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Diavantis BV® staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.    www.diavantis.nl aanvaardt geen verplichting www.diavantis.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake   

  nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. www.diavantis.nl garandeert evenmin dat www.diavantis.nl foutloos of ononderbroken functioneert.

• Op www.diavantis.nl wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden.     

  Dergelijke informatie is door Diavantis BV® niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. www.diavantis.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

• De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig medisch advies. Wanneer je zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doe je dat voor eigen rekening en risico. De op deze website beschikbare informatie is dus zuiver bedoeld als informatie voor mensen met Diabetes Type 2 die willen deelnemen aan DiavantisWijze(r) en Diabetes Type 2 Mindset Challenge van Diavantis BV®. Zij is nadrukkelijk niet bedoeld als leidraad voor het stellen van diagnosen. De informatie is evenmin bedoeld als leidraad om behandelingen te beginnen, te veranderen of te beëindigen. Diagnoses dienen altijd door je arts gesteld te worden en behandeling van elke aandoening dient altijd door je arts begeleid te worden. Het DiavantisWijze(r) is niet opgezet als een online consultatie dienst. Specifieke vragen over Diabetes Type 2 of de aan jou voorgeschreven behandeling worden niet door ons beantwoord. Je zult hiervoor een afspraak moeten maken bij je huisarts of specialist.

• Diavantis BV®, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot de op www.diavantis.nl gepresenteerde informatie. De inhoud van www.diavantis.nl mag geheel noch gedeeltelijk worden gepubliceerd op een andere website of in welk ander type media ook, zonder de expliciete toestemming van de rechthebbende. 

• Het persoonlijk gebruik van afdrukken van de informatieteksten wordt aangemoedigd. Ook is het artsen toegestaan afdrukken van de informatieteksten aan patiënten te verstrekken. De bron van de informatie, in casu www.diavantis.nl, dient dan te worden weergegeven.

• De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van www.diavantis.nl.

• Op www.diavantis.nl en op deze voorwaarden & disclaimer is Nederlands recht van toepassing. 

Email disclaimer

Een e-mailbericht van Diavantis BV® is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Diavantis BV® (waaronder DiavantisWijze(r) valt), staat niet in voor de juiste en/of volledige ontvangst van de inhoud van dit e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst. Niet zakelijke opvattingen, meningen, opinies en uitingen in dit e-mailbericht zijn uitsluitend afkomstig van de auteur van dit bericht en kunnen niet worden toegerekend aan Diavantis BV®. Wij maken je erop attent dat de vertrouwelijkheid en integriteit van informatieverzending bij e-mail niet is gewaarborgd. Het is mogelijk dat e-mailberichten door derden zijn ingezien of gewijzigd. Als je per ongeluk dit e-mail bericht hebt ontvangen, verzoeken wij je contact op te nemen met de afzender van dit bericht bij Diavantis BV®. Wij raden je aan altijd gebruik te maken van up-to-date anti-virussoftware.

 

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. ©2023-2024  Diavantis BV®

 

Contact

Suggesties ter verbetering van de website kunnen aan Diavantis BV® worden doorgegeven per email (info@diavantis.nl).

Diabetes 2 Mindset Challenge

GRATIS
BEKIJK