Privacyverklaring Diavantis B.V.®

OMGANG PERSOONSGEGEVENS

Diavantis B.V. ® verwerkt jouw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Graag geven wij hierover de volgende informatie. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Diavantis B.V. ®, gevestigd in Sneek en ingeschreven in het handelsregister met nummer 68069928 te Leeuwarden. Diavantis B.V. ® gebruikt de handelsnaam “ Diavantis wijze(r) ®”.

Doel en rechtsgrond voor onze verwerking

Diavantis B.V. ® verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening om deelname aan een informatiebijeenkomst en/of aan DiavantisWijze(r) ® mogelijk te maken, en ook ten behoeve van communicatie en facturatie. Aanvullend verwerkt Diavantis B.V. ® persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder het werven en selecteren van personeel, het verwerken van administratie, het beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, het archiveren en behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Voorts verwerkt zij persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van deze website, het verzenden van e-mailnieuwsbrieven en het organiseren van informatiebijeenkomsten. Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die Stichting Vrienden van Diavantis Foundation® met jou sluit en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voor het verwerken van persoonsgegevens ten aanzien van de gezondheid (zoals medische voorgeschiedenis, bloedwaarden en medicatiegebruik) vraagt  Diavantis B.V. ® jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken. Voor het verzenden van de e-mailnieuwsbrief, het versturen van uitnodigingen per e-mail voor informatiebijeenkomsten en/of andere evenementen en het plaatsen van cookies en webbeacons, vraagt Diavantis B.V. ® voorts jouw toestemming. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken.

Welke persoonsgegevens en herkomst

Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief

Voor het versturen van de nieuwsbrief verwerkt Diavantis B.V. ® je naam en e-mailadres. Diavantis B.V. ® verkrijgt je persoonsgegevens omdat je deze zelf aan haar bekend maakt. We bewaren je gegevens tot je je afmeldt voor de nieuwsbrief.

Als je wilt of gaat deelnemen aan een informatiebijeenkomst

Diavantis B.V. ® verwerkt jouw naam en contactgegevens zodat wij jou kunnen registreren voor de informatiebijeenkomst en je bijbehorende informatie kunnen toesturen. Na de informatiebijeenkomst gebruiken wij je gegevens om contact met je op te nemen als je hebt aangegeven interesse te hebben in deelname aan DiavantisWijze(r) ®. Als je aangeeft geen verdere interesse te hebben, dan zullen wij jouw persoonsgegevens uiterlijk drie weken na het bezoek aan de informatiebijeenkomst definitief uit onze systemen verwijderen. Als je bij registratie voor de bijeenkomst hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, dan zullen wij jouw naam en e-mailadres daarvoor gebruiken en bewaren tot je je afmeldt voor de nieuwsbrief.

Als je je inschrijft voor deelname aan Diavantis Wijze(r) ®.

Als je je inschrijft door middel van ons (digitaal) inschrijfformulier voor deelname aan DiavantisWijze(r) ® dan verwerken wij de volgende (persoons)gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e- mailadres, geboortedatum. Bijzondere persoonsgegevens: zoals je medische geschiedenis, bloedwaarden (Chemie- Hematologie- en Urinewaarden), gewicht, en medicatiegebruik.

Als je deelneemt aan DiavantisWijze(r) ®

Gedurende je deelname worden jouw gemeten bloedwaarden (Chemie, Hematologie en Urine), gewicht, medicatiegebruik en gespreksverslagen door ons verwerkt en bewaard opdat wij jouw voortgang zo goed mogelijk kunnen bewaken.

Na deelname aan het programma (5 Fasen) gebruiken we je gegevens om je te informeren over het inspiratietraject en je voortgang te bewaken.

Gebruik van en informatie delen op het digitale Diavantis-platform DiavantisWijze(r) ® binnen en buiten het programma is voor eigen risico. Het digitaal platform  DiavantisWijze(r) ® is een beveiligde omgeving. Het digitaal platform DiavantisWijze(r) ® streeft ernaar haar platform optimaal te beveiligen. Diavantis B.V. ® kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van deze dienst. Gegevens die je vrijwillig door kunt geven binnen DiavanWijze(r) ® zijn je naam, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, woonplaats, glucosewaarden, HbA1c, medicatiegebruik, gewicht waarden Chemie, Hematologie en Urine.

Na afronding van het programma

Na afronding van het programma (5 Fasen) bewaren wij jouw gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn voor medische dossiers nog 20 jaar digitaal. Wij hebben jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gevraagd om je gegevens te mogen blijven bewaren. Wij bewaren overige gegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan wettelijke voorschriften te voldoen. Wij beoordelen periodiek of er voor het bewaren van gegevens een deugdelijke reden is. Ontbreekt die, dan eindigt onze bewaarplicht en vernietigen wij de gegevens.

Samenwerking met derden

Om een veilige en effectieve behandeling te waarborgen is samenwerking met jouw hoofdbehandelaar gedurende de 5 Fasen van DiavantisWijze(r) van harte aanbevolen. Zonder jouw schriftelijke toestemming verstrekt Diavantis B.V. ® je persoonsgegevens niet aan derden.

Jouw rechten

Je hebt het recht om Diavantis B.V. ® te verzoeken om inzage in jouw gegevens. Als de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, heb je het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens en om Diavantis B.V. ® te verzoeken jouw gegevens te verwijderen. De verwerking van jouw persoonsgegevens door Diavantis B.V. ® is gebaseerd op je toestemming. Je hebt te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Intrekking van de toestemming kan niet met terugwerkende kracht en doet daarom geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van je gegevens voorafgaand aan de intrekking. Je kunt aanspraak maken op bovengenoemde rechten per e-mail of per brief. Diavantis B.V. ® neemt een besluit binnen twee dagen na ontvangst van je verzoek. Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan, verwijzen we je naar de mogelijkheid een ‘Klacht gebruik persoonsgegevens’ bij ons in te dienen per e-mail, of brief.

Wijzigingen

Diavantis B.V. ® houdt zich te allen tijde het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer de webpagina van tijd tot tijd om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Je persoonsgegevens worden door Diavantis B.V. ® [in beginsel] niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie. Voor het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens schakelt Diavantis B.V. ® het ERP-systeem Visma.net in als verwerker. Visma.net is gevestigd in Amsterdam, de opgeslagen gegevens van  Diavantis B.V. ® worden op een Amerikaanse server (gevestigd in Amerika) opgeslagen. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Visma.net verwijzen wij je naar het privacybeleid van Visma.net.

Klacht gebruik persoonsgegevens

Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens door Diavantis B.V. ® dan kun je daarover contact met ons opnemen. Wij nemen jouw klacht uiterst serieus en zoeken graag samen naar een oplossing. Mochten we er desondanks samen niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens, en om gebruik te maken van je hierboven genoemde rechten, kun je contact opnemen met info@diavantis.nl of je kunt bellen met het hoofdkantoor van Diavantis B.V. ® via telefoonnummer 0515-430203 of 06-13003410

Cookies, Google Analytics en andere gegevens die we verwerken als je gebruik maakt van de website van Diavantis B.V.

Cookies

Een cookie is een tekstbestand dat door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kun je de instelling van je browser wijzigen om dat te verhinderen. Als je geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van jouw Internet-browser om te zien hoe je alle cookies kunt blokkeren. Je kunt ook een seintje ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen. Bij het bezoeken van onze website kunnen de volgende cookies worden geplaatst:

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van cookies van Google Analytics. Via deze cookies (“_ga”, “_gat_ua” en “_gid”) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website en de hierop gepresenteerde informatie te optimaliseren. Om te borgen dat informatie uit cookies niet herleidbaar is tot een individu, en ook niet door Google kan worden ingezien of gebruikt, heeft Diavantis B.V. ® maatregelen getroffen in lijn met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens inzake het privacy-vriendelijk instellen van Google Analytics. Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Daarbij is gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres, en is ’gegevens delen’ uitgezet. Diavantis B.V. maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Meer informatie over deze cookies vindt u op de website van Google

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 29-12-2023

Diabetes 2 Mindset Challenge

GRATIS
BEKIJK